Sąlygos ir terminai

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant paslaugas, teikiamas interneto svetainėje www.idconsulting.lt.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas šiame tinklalapyje. Pirkėjui įsigyjant paslaugas, pateikiamas šioje svetainėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti svetainėje turi teisę:

      1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
      1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
      1.3.3. juridiniai asmenys;
      1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę įsigyti paslaugas šioje svetainėje.

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, pasirinkęs reikalingas paslaugas, atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Regisruotis“ (žr. 5 punktą „Paslaugų užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).

1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma šioje svetainėje.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti šioje svetainėje teikiamas paslaugas Pirkėjas gali:
      2.1.1. pateikęs visą reikalingą dalyvio informaciją renginio registracijos formoje.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas paslaugas 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti registracijos tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį , el. pašto adresą, kitą privalomą informaciją, nurodytą registracijos formoje, kaip „Privaloma“.

2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi paslaugų pardavimo svetainėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi paslaugų teikimo svetainėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini paslaugų užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas svetainėje bei užsakydamas paslaugas, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.


3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti paslaugas šioje svetainėje šių Taisyklių ir kitose šios svetainės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties su šia svetaine, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant prašymą panaikinti dalyvio registraciją į renginį, renginio pavadinimą, datą ir vietą) ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki renginio pradžios datos.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas paslaugas ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo apie tai nedelsdamas pranešti svetainės administracijai.

3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos duomenų. Jei Pirkėjas praranda registracijos duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.6. Pirkėjas, naudodamasis svetaine, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis svetainės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja suteiktii Pirkėjo užsakytas paslaugas, pateiktas Pirkėjo nurodytoje registracijos formoje.

5. Paslaugų užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

5.1. Svetainėje Pirkėjas gali reigistruotis į renginius visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Registruotis“, o gavęs registracijos formą Pardavėjas ją patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

5.3.Paslaugų kainos svetainėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais (EUR) - PVM nėra taikomas.

5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
     5.4.1. Atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: SEB bankas; AB „Swedbank“; „DNB Nord“ bankas; „Parex“ bankas; „Ūkio bankas“; „Danske“ bankas; „Nordea“ bankas. Pinigus Pirkėjas perveda į svetainės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
     5.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą
     5.4.3. Atsiskaitymas grynaisias pinigais - tai atsiskaitymas renginio metu, kai Pirkėjas, atvykęs į renginio vietą nurodytu adresu, data ir laiku, sumoka dalyvio mokestį grynaisiais pinigais renginio organizatoriams ar jų paskirtiems asmenims.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja už paslaugas sumokėti pagal registracijos į renginį formoje pateiktą informaciją.

7. Paslaugų kokybės, garantijos

7.1. Kiekvienos svetainėje teikiamos paslaugos informacija bendrai nurodoma prie kiekvienos paslaugos esančiame aprašyme.

8. Pinigų grąžinimas

8.1 Pasikeitus aplinkybėms ar pirkėjui nusprendus nebedalyvauti užsiregistruotame seminare, likus mažiau nei 5 darbo dienoms dalyvis turi vietoj savęs pasiūlyti kitą asmenį.

9. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia svetaine.

9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5. Jei Pardavėjo svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti svetainėje įvairias akcijas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios paslaugų pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Turite klausimų?

Susisiekime!

+370 694 90775 info@idconsulting.lt

Partneriai ir draugai